Sök

Sök

Verksamhetsförlagd utbildning

VFU är en viktig del av officersutbildningen, där praktik och teori knyts samman. VFU:n äger rum under termin 4 och 5 på Officersprogrammet.

VFU skapar tillsammans med den högskoleförlagda delen en helhet. VFU är främst praktiskt inriktad men innehåller även teoretiska moment som genomförs i form av föreläsningar, övningar och seminarier. Valet av examinationsformer ska spegla utbildningens praktiska inriktning och lärandemålen i kursplanen. VFU ingår i termin fyra och fem där varje fullgjord heltidsvecka motsvarar 1,5 högskolepoäng, totalt 52,5 hp.

Verksamheten inom VFU ska  utgå från de kunskaper och förmågor som inhämtats och utvecklats under de tidigare terminerna och vidareutveckla dessa. VFU innebär fortsatt utbildning med handledning med inriktning mot yrkeskunskap.

VFU-skolor

VFU-skolorna.

Dela: