Sök

Sök

Externt finansierad doktorand

Försvarshögskolan utlyser varje år ett antal doktorandtjänster. Utöver detta förekommer att extern arbetsgivare/organisation låter en anställd genomgå forskarutbildning på arbetstid. Detta kallar vi samverkansdoktorand och arbetsgivaren kan vara en myndighet eller annan organisation.

Denna form av forskarstudier regleras genom avtal mellan Försvarshögskolan och den externa organisationen.

Bakgrund

Nedanstående text beskriver en rad aspekter som bör beaktas avseende samverkan kring doktorander som har studiefinansiering genom anställning hos extern part och är antagna till forskarutbildning vid Försvarshögskolan. Nederst på sidan finns denna text som fil för att enkelt kunna vidarebefordras till extern finansiär. Därtill finns en mall till avtal mellan extern part och Försvarshögskolan.

Behörighet

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den tilltänkta doktoranden har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan har föreskrivit. Försvarshögskolan ska dessutom ha bedömt att personen har förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Information om behörighet finnas i de allmänna studieplanerna för respektive ämne.

Antagning

Antagningen sker på rekommendation av berört ämnesråd. Beslutet grundas förutom i behörighet även av en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra dig utbildningen, samt en bedömning av Försvarshögskolans resurser. I normalfallet sker antagningen av externfinansierade doktorander samtidigt som antagning av de av FHS finansierade doktoranderna. En doktorand med extern arbetsgivare startar med fördel sin utbildning i samband med ordinarie start för FHS doktorandprogram. Doktoranden kan då genomgå samma utbildningscykel som övriga doktorander och på så sätt få en naturlig ingång till doktorandmiljön.

Omfattning och studietakt

Forskarutbildning ska leda till doktorsexamen och motsvarar totalt 4 års heltidsstudier som ska bedrivas om minst 50 procent. Utbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsprojekt som resulterar i en doktorsavhandling. Viktigt är även att doktoranden tar aktiv del i forskningsmiljön inom respektive ämne. Detta främst genom att delta i seminarier och konferenser både inom Försvarshögskolan och utanför.

Doktoranden förväntas tillbringa större delen av sin forskarutbildningstid på Försvarshögskolan för att på så sätt ta del av, och bidra till, forskningsmiljön både inom forskarutbildningsområdet samt inom respektive ämne.

En doktorand som genomgår utbildningen inom ramen för en anställning hos en extern arbetsgivare kan genomföra utbildningen på heltid om arbetsgivaren så önskar. Försvarshögskolan ser dock positivt på att doktoranden behåller vissa arbetsuppgifter inom sin normala tjänst för att inte förlora kontakten med sin arbetsplats. Som jämförelse kan nämnas att övriga doktorander på FHS vanligen genomför utbildning på forskarnivå med en studietakt om 80 procent och därutöver ägna resterande 20 procent anställningstid åt institutionstjänstgöring.

Finansiering av utbildningen

Vid antagningen av en doktorand som ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en extern arbetsgivare måste lärosätet bedöma om den sökande har en säkrad studiefinansiering för hela utbildningstiden och kan ägna så stor del av sin tid åt forskarstudierna att dessa kan slutföras inom åtta år för doktorsexamen (eller fyra år för licentiatexamen). Utöver denna tid tillkommer möjligheter till förlängning på grund av sjukledighet, föräldraledighet etc.

Dessutom ser Försvarshögskolan gärna att den externa organisationen att ger ett bidrag till utbildningen om 125 000 SEK/år (för heltidsstudier).

Avtalet mellan Försvarshögskolan och extern part avseende utbildning på forskarnivå ska säkra finansieringen av doktorandens utbildning. Avtalet ska inkludera en finansieringsplan.

Ovanstående text i pdf-format

Mall för avtal externfinansierade doktorander

Dela: