Sök

Sök

Att vara forskarstuderande

De fyra åren inom forskarutbildning är just en utbildning för att bli forskare. Till sin hjälp har doktoranden två handledare och en individuell studieplan. Utbildningen regleras av en rad lokala bestämmelser som alla har sin grund i Högskoleförordningen.

En forskarutbildning är fyra år och därmed 240 högskolepoäng. Av dessa utgör 75 poäng kurser, varav en del är obligatoriska och en del är valbara. Själva avhandlingsarbetet är 165 poäng. Utbildningens innehåll regleras i en individuell studieplan (ISP).

En individuell studieplan beskriver forskarutbildningens innehåll. Det är ett dokument som doktorand och handledare tar fram tillsammans och som fastställs av Försvarshögskolans forskningschef. Den ska följas upp minst en gång om året. Som bilaga till ISP finns en matris för måluppfyllelse.

Under första terminen går doktoranden obligatoriska kurser, dels metod kurs och dels introduktion/fördjupning inom respektive ämne.

Här finns kursplaner för de kurser som är obligatoriska för respektive ämne.

Krigsvetenskap

Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Militärhistoria

 • Introduktionskurs till forskarutbildningen i historia (4.5 högskolepoäng)
 • Introduktionskurs till forskarutbildningen i militärhistoria (3 högskolepoäng)
 • Teoritillämpning i historisk forskning (7.5 högskolepoäng)
 • Kvalitativa och kvantitativa metoder (7.5 högskolepoäng)
 • Research in Sensitive Contexts: Ethics and Secrecy (7.5 högskolepoäng)

Handledning

Varje doktorand har minst två handledare varav en är huvudhandledare. Handledare utses vid utbildningens början avprefekt på förslag av ämnesrådet. En doktorand som begär det ska få byta handledare.

Här finns en blankett för att utse handledare Word, 41.2 kB..

Dnr Ö 523/2022

1. Inledning

I högskoleförordningens 6 kap 28 § står:

För varje doktorand ska det utses minst två handledare.

En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte rektor med stöd av 30 § beslutar något annat.

En doktorand som begär det ska få byta handledare.

Handledarna, och särskilt huvudhandledaren, är doktorandens primära vägledare vad gäller själva forskarstudierna, medan närmast arbetsledande chef har det direkta arbetsgivaransvaret för doktoranden.

Handledare och doktorand har viktiga roller inte bara för det konkreta genomförandet av den individuellt utformade forskarutbildningen utan också för den formella reglering och uppföljning som är kopplad till den individuella studieplanen.

2. Att utse handledare

Vid Försvarshögskolans forskarutbildningsämnen utses handledare av respektive prefekt på förslag av aktuellt ämnesråd. Ämnesråden ansvarar för att det finns en tydlig beredningsprocess.

Minst två handledare utses för varje doktorand och huvudhandledare ska utses vid forskarutbildningens början. Huvudhandledaren ska vara professor eller docent, ha genomgått forskarhandledarutbildning eller motsvarande och vara anställd vid Försvarshögskolan. Den biträdande handledaren ska vara disputerad och bör ha genomgått forskarhandledarutbildning. Även den biträdande handledaren bör, om inte särskilda skäl föreligger, vara anställd vid Försvarshögskolan.

Fram till dess att huvudhandledare är utsedd fungerar studierektor för respektive forskarutbildningsämne som preliminär handledare.

Biträdande handledare kan, om särskilda skäl föreligger utses senare än huvudhandledare, dock senast 12 månader efter utbildningens start.

När handledare utses bör doktorandens synpunkter beaktas.

3. Handledarens uppdrag

Handledares uppdrag är att i enlighet med Högskoleförordningens bilaga 2 (Examensordning) se till doktoranden under utbildningen uppnår de mål rörande kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt som anges för doktorsexamen.

Detta sker genom att handledaren:

 • Ansvarar för att fullgöra sina åtaganden enligt den individuella studieplanen
 • Ansvarar för att på ett professionellt sätt vägleda och stödja doktoranden i både praktiska och vetenskapliga frågor
 • Ansvarar för att främja doktorandens möjligheter till kontakter och utbyte med andra forskare, nationellt och internationellt
 • Ansvarar för att hålla sig uppdaterad om relevanta regelverk, pedagogiska frågor och frågor om jämställdhet och likabehandling
 • Ansvarar för att informera doktoranden om villkor som kan förändra handledningssituationen

I huvudhandledares uppdrag ingår, utöver ovanstående:

 • Bereder tillsammans med doktoranden individuell studieplan för beslut av prefekt, i samråd med arbetsledande chef (med årlig uppföljning)
 • Innehar ett övergripande ansvar för att planera forskarutbildningen så att det skapas förutsättningar för doktoranden att uppnå examensmålen
 • Ansvarar för arbetsfördelning och samordning mellan handledarna
 • Ansvarar för löpande uppföljning av doktorandens arbete

4. Doktorands rättigheter och skyldigheter

Doktoranden har rätt till handledning om sammanlagt minst 80 timmar per år vid heltidsstudier. Timmarna kan omfördelas mellan åren.

Doktoranden har rätt till handledning och andra resurser under utbildningen så länge inte rektor med stöd av 6 kap 30 § högskoleförordningen beslutar något annat.

Doktoranden ansvarar för att handledare informeras om förändringar i avhandlingsprojekt eller villkor för forskarutbildningen. Tillsammans med handledare, och i samråd med arbetsledande chef, ska doktoranden bereda individuell studieplan för beslut av prefekt (med årlig uppföljning).

Rektor kan besluta att en doktorand inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen om doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen.

5. Att byta handledare (inkl. process)

En doktorand som begär det ska få byta handledare. Anhållan om byte av handledare ska ställas till studierektor på forskarnivå som bereder ärendet för beslut av respektive prefekt. I de fall studierektor är handledare för doktoranden ska anhållan ställas till dekan.

6. Handledare som lämnar FHS

Om en huvudhandledare för doktorand vid FHS lämnar högskolan för annan anställning bör ny huvudhandledare utses bland handledare på FHS. Om skäl föreligger kan handledarskapet behållas av externt anställd för avgränsad period inom ramen för sin nya anställning. Detta ska då vara för doktorandens bästa och ska motiveras. Denna möjlighet beslutas av prefekt.

Deltagande i ämnets och områdets seminarium är obligatoriskt under hela utbildningstiden. Läs mer i den allmänna studieplanen.

För doktorsexamen krävs en godkänd doktorsavhandling. Avhandlingen ska försvaras muntligen vid en offentlig disputation. Vid disputationen ska det finnas en opponent som inte är verksam vid Försvarshögskolan. Läs mer i den allmänna studieplanen.

Dela: