Sök

Att vara forskarstuderande

De fyra åren inom forskarutbildning är just en utbildning för att bli forskare. Till sin hjälp har doktoranden två handledare och en individuell studieplan. Utbildningen regleras av en rad lokala bestämmelser som alla har sin grund i Högskoleförordningen.

En forskarutbildning är fyra år och därmed 240 högskolepoäng. Av dessa utgör 75 poäng kurser, varav en del är obligatoriska och en del är valbara. Själva avhandlingsarbetet är 165 poäng. Utbildningens innehåll regleras i en individuell studieplan (ISP).

En individuell studieplan beskriver forskarutbildningens innehåll. Det är ett dokument som doktorand och handledare tar fram tillsammans och som fastställs av Försvarshögskolans forskningschef. Den ska följas upp minst en gång om året. Som bilaga till ISP finns en matris för måluppfyllelse.

Under första terminen går doktoranden obligatoriska kurser, dels metod kurs och dels introduktion/fördjupning inom respektive ämne.

Här finns kursplaner för de kurser som är obligatoriska för respektive ämne.

Krigsvetenskap

Obligatoriska kurser inom Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Varje doktorand har minst två handledare varav en är huvudhandledare. Handledare utses vid utbildningens början av forskningschefen på förslag av ämnesrådet. En doktorand som begär det ska få byta handledare.

Text är under beredning.

Deltagande i ämnets och områdets seminarium är obligatoriskt under hela utbildningstiden. Läs mer i den allmänna studieplanen.

För doktorsexamen krävs en godkänd doktorsavhandling. Avhandlingen ska försvaras muntligen vid en offentlig disputation. Vid disputationen ska det finnas en opponent som inte är verksam vid Försvarshögskolan. Läs mer i den allmänna studieplanen.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.