Sök

Tillgodoräknande

Om du redan har godkända studier som motsvarar delar av din nuvarande utbildning har du möjlighet att tillgodoräkna dig de tidigare studierna. De kommer då ingå i din examen vilket innebär att din studietid förkortas.

Du ansöker om tillgodoräknande genom att fylla i blanketten Ansökan om tillgodoräknande Pdf, 314 kB.. Där anger du de studier du vill tillgodoräkna dig samt de kurser som de motsvarar i din nuvarande utbildning.

I ansökan bifogar du följande för de kurser du vill tillgodoräkna dig:

 • Kursbevis
 • Kursplan inklusive litteraturlista
 • Andra handlingar som är relevanta för din ansökan

Ifylld blankett och bilagor skickas till:

Försvarshögskolan
Box 27805
Stockholm

Tillgodoräknande genom validering av reell kompetens

Tillgodoräknande genom validering av reell kompetens (inte att förväxlas med validering för att bli behörig till kurs) är en metod som innebär att Försvarshögskolan på ett strukturerat sätt bedömer, värderar och dokumenterar dina samlade kunskaper, till exempel relevant yrkeserfarenhet. Det behöver inte enbart vara kunskaper genom studier som ger dig högskolepoäng.

Som student på Försvarshögskolan har du möjlighet att få dina samlade kunskaper och kompetenser bedömda genom en ansökan om tillgodoräknande utifrån din reella kompetens. För en sådan ansökan ska behandlas måste du vara antagen till studier hos oss.

Syftet med tillgodoräknandet är att du, efter bedömning och med ett positivt beslut, inte behöver läsa en viss kurs, ett kursmoment eller del av ett program, vilket kan leda till att du kan förkorta din utbildningstid.

Vad innebär en prövning av tillgodoräknande genom validering av reell kompetens?

Valideringen innebär att den reella kompetensen prövas mot den sökta utbildningens innehåll och lärandemål. Om du anser att du genom reell kompetens har motsvarande kunskaper i delar av en utbildning, kurs eller delkurs är det möjligt att validera dessa kunskaper för att förkorta utbildningen. Bedömning görs av ämneskunnig för respektive kurs.

Du kan ansöka om att tillgodoräkna reell kompetens då du blivit antagen till utbildningen.

 • Försvarshögskolan gör en bedömning utifrån de dokument du skickat in. Utöver det kan också intervjuer och självvärdering ligga som grund vid en bedömning. Prövningen av reell kompetens gäller alltid bara för den utbildning vid Försvarshögskolan som du anger att du söker bedömning för.
 • Det görs en helhetsbedömning av alla de meriter som du skickat in, inte bara formella meriter från studier.
 • Du som söker måste kunna beskriva hur den samlade kompetensen är ett resultat av vad du tidigare lärt dig. Allmän erfarenhet räcker inte. Du ska kunna ge exempel på hur dina kompetenser kan användas.
 • Vid ett beslut om reell kompetens har din sammanlagda kompetens och kunskap identifierats och bedömts mot målen i utbildningen. Det innebär att det kan ges ett erkännande, vilket kan innebära att du får tillgodoräkna hel kurs, del av kurs eller del av program.

Så här ansöker du

När du har blivit antagen och registrerat dig på en utbildning vid Försvarshögskolan kan du göra en ansökan om validering via blanketten Ansökan om tillgodoräknande Pdf, 319.4 kB.

Fyll i blanketten och tillsammans med den skickar du med ett personligt brev där du noggrant beskriver följande:

 • Vilka kunskaper du har som du anser kan motsvara innehållet i den utbildning du blivit antagen till.
 • Intyg, betyg eller andra dokument som styrker ovanstående.
 • Relevanta kunskaper och färdigheter som du har från yrkesverksamhet.
 • Arbetsgivarintyg från arbetsgivare som styrker det du redovisar. På intyget ska det framgå vilka arbetsuppgifter du haft, omfattningen (% av heltid), vilken/vilka tidsperioder samt datum och underskrift av arbetsgivare.

Vad händer sedan?

Du kommer att få ett formellt beslut från Försvarshögskolan där det framgår om det är ett positivt beslut (ett bifall) eller ett negativt beslut (ett avslag). Vid ett bifall talar vi om att din ansökan gett ett visst antal högskolepoäng tillgodoräknade som hel kurs, del av kurs eller del av program. Tillgodoräknandet registreras i Ladok.

Överklagande

Du har rätt att överklaga beslut om tillgodoräknande. Information om hur du överklagar hittar du på beslutet.

Deltagare på uppdragsutbildning

Process för erkännande av tidigare studier eller reell kompetens inom uppdragsutbildning med högskolepoäng.

 • Deltagaren kontaktar examen@fhs.se och ber om blanketten Ansökan om erkännande av tidigare studier eller reell kompetens inom uppdragsutbildning med högskolepoäng
 • Deltagaren anger i blanketten vad denne vill tillgodoräkna sig och vilka kurser det motsvarar i nuvarande utbildning. Av blanketten framgår vad som ska bifogas.
 • Deltagaren skickar ansökan till sin arbetsgivare som bedömer om prövning av erkännande får göras eller inte får göras.
 • Om arbetsgivaren beslutar att prövning av erkännande får göras anger arbetsgivaren det på blanketten och skickar ansökan inklusive bilagor till Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen (FUS).
 • När Ansökan erkännande av tidigare studier eller reell kompetens har kommit in till FUS handläggs ansökan i vanlig ordning liknande en ansökan om tillgodoräknande. Ansökan om erkännande skickas till berörd studierektor för yttrande.
 • Studierektor skickar sedan yttrandet till FUS för beslut av studieadministrativ chef.
Dela: