Sök

Sök

Undantag från behörighetskrav

För att vara behörig till första läsåret av din utbildning krävs avklarad gymnasieutbildning eller motsvarande. För att vara behörig till kurser under år 2 och framåt krävs oftast att du har godkänt resultat i en eller flera av utbildningens tidigare kurser. Om du inte uppfyller behörighetsvillkoren har du möjlighet att ansöka om undantag.

Om du har underkänt på en behörighetsgivande kurs är det viktigt att du tar reda på när kursen senast måste vara godkänd. Ta också reda på när tentamenstillfällen infaller så att du vet när det finns tillfälle att göra dig behörig. Ibland blir det knappt med tid mellan ett examinationstillfälle i en behörighetsgivande kurs och starten för kursen som kräver denna behörighet. Detta är ett problem speciellt inför VFU, då examinationen kan ligga precis innan VFU-start.

Studievägledning

Kontakta studievägledaren för att planera dina studier, det kan bli aktuellt med studieuppehåll alternativt en individuell studieplan. Du har också möjlighet att ansöka om undantag.

Inte behörig att fortsätta studierna?

Om du inte uppfyller behörighetskraven kommer du inte registreras på kursen i Ladok och du kan inte följa kursen.

Vilka behörighetskrav som finns för att du ska få påbörja en kurs framgår av kursplanen. Behörighetsvillkoren syftar till att säkerställa att du som student har kunskapsmässiga och andra förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig den fortsatta utbildningen.

Om det finns särskilda skäl får högskolan besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor.

Observera att om du beviljas undantag från behörighetskrav för att antas till ett utbildningsprogram på avancerad nivå, behöver behörighetskravet om avlagd examen på grundnivå uppfyllas innan magisterexamen/masterexamen kan utfärdas.
Om du däremot antagits genom validering av reell kompetens krävs ingen tidigare avlagd examen på grundnivå för att magisterexamen/masterexamen ska kunna utfärdas.

Ansökan om undantag

Om du inte uppfyller behörighetsvillkoren har du möjlighet att ansöka om undantag från behörighetskraven. Det är viktigt att du i ansökan anger

  • dina skäl och bifogar intyg som styrker din ansökan.
  • namn, personnummer, adress, telefonnummer samt kursnamn, kurskod och termin.
  • en motivering och beskriv hur du planerar ta ifatt dina rester och dina förutsättningar att klara av och tillgodogöra dig den fortsatta utbildningen.

Ansök via formuläret nedan


För- och efternamn

ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Ange den kurs vars behörighetskrav du ansöker om undantag från.

Den termin din ansökan gäller.

Motivera varför du bör få läsa kursen trots att du inte uppfyller behörighetskravet. Du bör vara noggrann med att ange orsaken (vid medicinska skäl ska läkarintyg bifogas) till varför du inte hunnit klart med den kurs/er som krävs för att vara behörig.

Ladda upp bilagor som styrker din ansökan, exempelvis läkarintyg.

Ange vilka kurser/delmoment du saknar för att nå upp till behörighetskraven.

Gör en kortfattad studieplanering för hur du planerar att slutföra de kurser/moment som saknas.

Ansök med blankett

Blankett för ansökan om undantag från behörighetskrav Pdf, 157 kB.

Skicka ifylld blankett och intyg till:

Försvarshögskolan
Box 27805
115 93
Stockholm

Fick du avslag?

Om du får avslag på din ansökan har du möjlighet att överklaga. På sidan om överklagande kan du läsa om hur det går till.

Överklaga beslut

Dela: