Sök

Sök

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett beslut som Försvarshögskolan har fattat kan du överklaga.

Överklagan innebär att Överklagandenämnden för högskolan eller allmän förvaltningsdomstol gör en ny bedömning av ett beslut som går dig emot. Du kan överklaga beslut om till exempel:

  • Behörighet
  • Tillgodoräknande
  • Studieuppehåll
  • Examensbevis
  • Anstånd med studiestart
  • Avstängning eller varning

Hur du överklagar

Skicka din överklagan via mejl eller post till Försvarshögskolan för handläggning. Ange vilket beslut det gäller samt hur du begär att beslutet ska ändras.

Skicka din överklagan till:

registrator@fhs.se eller:

Registrator
Försvarshögskolan
Box 278 05
115 93 Stockholm

Skicka överklagan i tid

Din överklagan måste vara inkommen till Försvarshögskolan inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Vad händer sen?

När din överklagan har kommit in ska Försvarshögskolan först ompröva sitt beslut. Om beslutet ändras på det sätt du begär avslutas ärendet.

Om Försvarshögskolan inte ändrar sitt beslut efter omprövning, eller ändrar beslutet på något annat sätt än det du begär, går din överklagan vidare till övre instans. För att det ska vara möjligt krävs att din överklagan har kommit in i tid (senast tre veckor efter att du fick del av beslutet.)

Handläggningstider hos Överklagandenämnden

Överklagandenämnden för högskolan handlägger normalt antagningsärenden inom några veckor, medan andra ärenden kan ta några månader.

Dela: