Sök

Sök

Studentinflytande

Som student har du rätt att påverka. Det gäller både dina studier och din situation som student på Försvarshögskolan i övrigt.

Studenterna är representerade i de flesta av högskolans beslutande organ, inklusive styrelse, forsknings- och utbildningsnämnd och ämnesråd.

Studentrepresentation

Studenternas representanter i högskolans beslutande organ utses av studentkårerna. Genom att bli medlem i kåren kan du vara med och driva frågor som är viktiga för dig och dina studiekamrater.

Nedanstående principer är en komplettering till Regler för studentinflytande, och gäller för studentrepresentation vid Försvarshögskolan, enligt beslut Ö201/2022:

 • Det ska alltid finnas minst två platser för studentrepresentanter i alla berörda organ vid FHS när det inte ska vara 3 platser till följd av Högskoleförordningens 2 kap 14 §. Har andra ledamöter suppleanter ska studentrepresentanterna få suppleantplatser.
 • Studentrepresentanter deltar på samma premisser som andra ledamöter och suppleanter i respektive organ.
 • Kårerna är själva ansvariga att komma överens om fördelning av platser. Högskolan kan inte besluta vilka som ska delta i beslut om fördelning av platser. Kan kårerna inte enas får högskolan i enlighet med 7 § studentkårsförordningen, efter att ha hört kårerna, besluta hur ledamöter i styrelsen eller representanter för studenterna ska utses.
 • En studentrepresentant ska representera även studenter som inte är medlemmar i en kår. Studentkårerna ska själva tillse att alla perspektiv beaktas.
 • Högskolan kan ange önskemål om att exempelvis en doktorand bör vara studentrepresentant i ett organ men aldrig besluta om det.
 • Råd som endast behandlar frågor som rör deltagare på uppdragsutbildning behöver inte studentrepresentation.
 • Deltagare på uppdragsutbildning ska minst adjungeras i vissa organ, särskilt i de centrala ämnena och organen for högre officersutbildning.
 • Deltagare på uppdragsutbildning får inte ta i anspråk en plats för studentrepresentation.

Kursvärdering

Försvarshögskolan är skyldig att ge dig möjlighet att framföra dina åsikter om kurser du har läst genom kursvärdering. Kursvärderingar är frivilliga och du kan vara anonym.

Det finns ingen fastställd mall för kursvärderingar, men de ska alltid beröra:

 • Kursmål
 • Undervisning
 • Kurslitteratur
 • Examination
 • Diskriminering

Efter genomförd kursvärdering ska Försvarshögskolan informera om resultaten. Det ska även framgå om högskolan beslutar att vidta åtgärder till följd av kursvärderingen.

Diskriminering

På Försvarshögskolan gäller nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande särbehandling. Vill du veta mer eller göra en anmälan? Gå till sidan om kränkningar och trakasserier.

Dela: