Sök

Sök

Fusk och plagiat

Vid skrivande av examensarbete, uppsats, tentamen eller annan examination är du som student skyldig att ta reda på vad som gäller vid din examination.

En grundläggande regel för dig som är student vid Försvarshögskolan är: fuska inte. Men ibland kan det vara svårt, särskilt som ny student, att veta vilka krav som ställs. Som student är det ditt ansvar att se till att du vet vad som gäller vid till exempel referat och källhänvisningar.

I den akademiska världen talar man om så kallade ”disciplinförseelser” när det handlar om fusk och störningar.

Vad är fusk?

Fusk är att på ett ohederligt sätt skaffa sig fördelar, försöka vilseleda eller bryta mot regler. Det är till exempel när någon använder otillåtna hjälpmedel, otillåtet samarbete, plagiering eller liknande vid prov eller när en studieprestation ska bedömas.

Det räcker med att du har försökt fuska för att det ska bli tal om en disciplinåtgärd. Det kan handla om att du har med dig lappar eller anteckningar till tentamen med avsikten att använda dem. Du kan sedan vara skyldig, även om du inte använder lapparna eller anteckningarna.

I synnerhet vid hemtentamen är det viktigt att känna till att det även betraktas som fusk att hjälpa någon annan att fuska. Du kan alltså bli föremål för disciplinåtgärd om du låter någon annan kopiera dina egna svar.

Fusk kallas också vilseledande vid studieprestationer.

Ibland är det tillåtet att använda hjälpmedel vid examination. I så fall ska kursansvarig lärare informera studenterna i förväg.

Åtgärder vid fusk

Enligt Högskoleförordningen har högskolan rätt att vidta åtgärder mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker fuska vid examination.

Disciplinära åtgärder som kan bli aktuella är varning eller avstängning. Du kan läsa mer om detta i våra Regler för disciplinärenden och avskiljande från studier Pdf, 228.1 kB..

Vad är plagiat?

Plagiat är att använda någon annans arbete och få det att framstå som sitt eget.

Att direkt kopiera ett konstnärligt, vetenskapligt eller annat upphovsrättsskyddat verk utan att ange förlagan eller källan är plagiat, oavsett om det är verket i sin helhet eller mindre delar som kopieras. Det gäller även om du använder egna ord för att skriva om kopierade texter.

Källhänvisa och referera

För att undvika plagiat är det viktigt att du källhänvisar och refererar korrekt när du skriver akademiska texter i dina studier. På våra sidor om akademiskt skrivande hittar du tips på hur du gör.

Processen för den som misstänks för fusk

Enligt Högskoleförordningen har högskolan rätt att vidta åtgärder mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker fuska vid examination. Disciplinära åtgärder som kan bli aktuella är varning eller avstängning.

Anmälan

Personal vid högskolan är alltid skyldig att anmäla grundad misstanke om försök till fusk. Den som misstänker fusk gör en första bedömning om det rör sig om fusk eller inte. Vid varje grundad misstanke om fusk lämnas en anmälan in till Försvarshögskolan högskolejurist som utreder ärendet.

Överklaga beslut

Utredning

En student som misstänks för fusk får skriftligen ta del av innehållet i anmälan och ges möjlighet att beskriva sin syn på det som har inträffat.

Det finns en möjlighet att ett ärende tar slut utan att det kommer till disciplinnämnden. Rektor kan lämna ett ärende utan vidare åtgärd och kan också meddela en varning. Det tredje alternativet är att ärendet lämnas till disciplinnämnden.

Om rektor beslutar om en varning kan studenten kräva att beslutet prövas av disciplinnämnden. Om disciplinnämnden beslutar om avstängning eller varning kan du som student överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Omexamination under utredningstiden

Under utredningstiden får studenter delta i omexaminationer. Om en student frias kan examinator rätta den anmälda examinationen.

Ärendet går vidare till disciplinnämnden

Om ett ärende har överlämnats till disciplinnämnden för prövning, får rektor efter samråd med den lagfarna ledamoten med omedelbar verkan stänga av studenten tillfälligt från högskolan. En sådan avstängning ska gälla till dess att ärendet prövas av disciplinnämnden, dock längst under en månad.

När ett ärende går vidare till disciplinnämnden, får studenten en kallelse till att medverka vid sammanträdet och uttala sig.

Disciplinnämnden består av rektor, en lagfaren ledamot, en lärarrepresentant och två representanter som utses av studentkårerna.

Disciplinnämndens sammanträde inleds med att ärendet presenteras av högskolejuristen. Studenten har därefter möjlighet att förklara sin bild av det inträffade och svara på frågor.

Studenten får lämna rummet medan disciplinnämnden överlägger och fattar beslut i ärendet. När beslut är fattat kallas studenten in igen och delges beslutet.

Beslut

Disciplinnämnden kan besluta om att fria, varna eller stänga av en student.

Ett beslut om avstängning innebär att studenten under tiden för avstängningen inte får delta i någon form av verksamhet inom ramen för utbildningen vid Försvarshögskolan. Det innebär att du är förbjuden att delta i undervisning, prov, seminarier eller liknande. Du kan bli avstängd alltifrån några veckor till flera månader, dock sammanlagt högst sex månader. Du har inte rätt till studiemedel under avstängningsperioden. Försvarshögskolan är skyldigt att informera Centrala studiestödsnämnden om ett beslut om avstängning. Gäller beslutet en student på Officersprogrammet, meddelas även Försvarsmakten.

Överklaga beslut

Om disciplinnämnden beslutar om avstängning eller varning kan du som student överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Vad händer med examinationen?

Disciplinnämnden prövar endast frågan om en student har gjort sig skyldig till något otillåtet. Disciplinnämnden tar inte ställning till hur studieprestationen ska bedömas, utan det avgör examinator.

En examinationsuppgift bör inte rättas under pågående utredning.

Studenten fälls

Examinatorn behöver inte examinera den aktuella examinationen om du som student gjort dig skyldig till någon form av fusk. I de fall examinationen har godkänts redan innan disciplinnämnden kommer fram till att studenten gjort sig skyldig fusk, kan examinator ompröva examinationsbeslutet och ändra resultatet till underkänt.

Studenten frias

Om fusk inte kan bevisas bör examination normalt ske.

Studenter som är involverade i disciplinärende kan söka stöd och rådgivning från Studenthälsan, studievägledare och Försvarshögskolans studentkår.

Du kan läsa mer om disciplinåtgärder i våra Regler för disciplinärenden och avskiljande från studier . Pdf, 228.1 kB.

Bilaga att anmäla misstanke om disciplinförseelse Pdf, 124.1 kB.

Dela: