Sök

Sök

Kränkningar och trakasserier

Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling får inte förekomma på Försvarshögskolan. Men om det ändå skulle hända, vad gäller då för mig som student? Den här texten ger råd samt förklarar rutiner och stöd vid FHS.

Om du eller någon annan är utsatt

Hör av dig till Försvarshögskolans kontaktpersoner om du vill ställa frågor eller göra en anmälan. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. Försvarshögskolan har skyldighet att agera om det blir känt att en student har utsatts för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Om du utsätts för något ovälkommet beteende så är det du som avgör om det är oönskat eller upplevs som kränkande. Det är därför viktigt att visa för den som utsätter dig att dennes beteende är ovälkommet. I vissa situationer kan kränkningen vara så tydlig att inga påpekanden krävs från den som känner sig trakasserad, exempelvis om du blir kallad för nedsättande könsord eller rasistiska tillmälen.

Om du känner dig utsatt för trakasserier bör du:

Markera tydligt att beteendet är ovälkommet. Även om det kan vara svårt så är det viktigt att den person som utsätter dig får reda på att det är ett ovälkommet beteende. Du kan prata med personen, skicka ett mejl eller be någon annan att prata med den som trakasserar.

Berätta för din studierektor eller någon annan anställd vid FHS vad som har hänt.

Skriva ned vad som har hänt och hur du upplevde det som hände. Du kan anteckna det som hänt och spara alla brev, mejl, sms eller inlägg på sociala medier. Att dokumentera och spara information hjälper dig att minnas tider, platser och annat som kan stärka din berättelse och hjälpa utredningen framåt.

Anmäl alltid brott till polisen

Om du har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du gör en polisanmälan. Ibland kan sexuella trakasserier även vara ett brott, exempelvis sexuellt ofredande. Sexuellt ofredande är när någon kränker din personliga sexuella integritet. Det kan exempelvis vara när någon skickar bilder med sexuellt innehåll, kommer med oönskade sexuella förslag, blottar sig eller tafsar på dig. Du kan alltid ringa och rådgöra med polisen om vad som har hänt och om vad som gäller i ditt fall. Du kan också vända dig till FHS för råd och stöd vid en polisanmälan.

Vad händer vid anmälan?

Anmälningar om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling hanteras enligt Försvarshögskolans rutiner vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt riktlinjerna för disciplinärenden.

Försvarshögskolans rutiner vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling Pdf, 495.8 kB.

Regler för disciplinärenden och avskiljande från studier. Pdf, 228.1 kB.

En student som gjort sig skyldig till trakasserier kan stängas av från studierna under en viss tidsperiod.

Mer om Trygg studiemiljö.

Vad betyder begreppen?

Är du osäker på vad diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling innebär? Nedan hittar du förklaringar till begreppen.

Diskriminering är ett brott mot mänskliga rättigheter och innebär att en person behandlas annorlunda än någon annan i jämförbar situation på grund av:

 • Kön
 • Könsidentitet
 • Etnisk tillhörighet
 • Sexuell läggning
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Ålder
 • Funktionsnedsättning

Trakasserier är en form av diskriminering. Det är beteenden som kränker någons värdighet och som har en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna (kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, ålder eller funktionsnedsättning). Trakasserier kan vara:

 • Ryktesspridning
 • Nedvärderande, generaliserande kommentarer, tilltal eller skämt
 • Spridning av förnedrande eller förlöjligande bilder eller text

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Det är beteenden med sexuell anspelning som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier kan vara:

 • Sexuellt laddade kommentarer, förslag, skämt eller öknamn
 • Spridning av pornografiska bilder, texter eller föremål
 • Anstötliga gester eller att stirra på någon
 • Beröring som uppfattas som obehaglig eller anstötlig

Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera personer som på ett kränkande sätt utesluter från arbetsplatsens eller studiegruppens gemenskap. Kränkande särbehandling kan vara:

 • Mobbning
 • Psykiskt våld
 • Utstötning

Den som har anmält diskriminering eller påtalat att en person bryter mot diskrimineringslagen får inte bli utsatt för repressalier (2 kap. 19 §, Diskrimineringslag (2008:567)).

Personen som upplever sig diskriminerad har ett skydd mot att bli bestraffad eller utsatt för negativ behandling på grund av att personen anmält eller uppmärksammat diskriminering. Skyddet gäller även när någon medverkat i en utredning enligt diskrimineringslagen eller avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier.

Trygg högskola

Försvarshögskolan ska vara en trygg plats för alla. Det arbete som utförs mot diskriminering och kränkande särbehandling samlas i projektet Checkpoint. Inom Checkpoint arrangeras diskussionsforum, seminarier och föreläsningar som belyser diskriminering och kränkande särbehandling och hur det ska motarbetas.

Arbetet inom Checkpoint utgår från FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, EU-fördrag och svensk lagstiftning som slår fast att alla människor är lika i värde och att du som student ska skyddas från negativ särbehandling.

Var med och påverka

Försvarshögskolan vill ha med studenterna i arbetet mot diskriminering och kränkande särbehandling.

Om du har frågor eller förslag som rör arbetet inom Checkpoint är du välkommen att höra av dig.

Du kan alltid vända dig till FHS för råd och stöd om du upplever dig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Vänd dig till en lärare eller någon annan vid högskolan som du har förtroende för. En bra person att tala med är FHS likabehandlingshandläggare Peter Armstrong eller studievägledare Desirée Hervard. Du kan även vända dig till andra för råd och stöd, både vid högskolan och utanför. Här hittar du information och kontaktuppgifter till några av de viktigaste.

Studentkåren

Studentkåren vid FHS bevakar och främjar studenternas intressen vid högskolan. De kan ge dig stöd och råd om du upplever dig utsatt i din studiemiljö.
Försvarshögskolans studentkårer

Studenthälsan

Försvarshögskolan är ansluten till Studenthälsan i Stockholm. På deras hemsida kan du boka tid hos sjuksköterskor och psykologer.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering. DO kan ge råd och svara på frågor. Du kan även vända dig till DO för att anmäla diskriminering.
Diskrimineringsombudsmannen, (DO)
Växel: 08-120 20 700
Kostnadsfritt: 020-36 36 66

Brottsoffermyndigheten svarar på frågor om brott via sin webbplats och telefon.
Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 00

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp, öppen dygnet runt. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.
Kvinnofridslinjen
Kostnadsfritt: 020-50 50 50

Mansjouren i Stockholm, stödtelefon och möjlighet till samtal enskilt och i grupp.
Mansjouren
Telefon: 08-30 30 20

RFSL:s brottsofferjour för hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Även anhöriga och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna, liksom personer som i sitt yrke möter utsatta hbtq-personer.
RFSL
Kostnadsfritt: 020-34 13 16

Terrafem erbjuder kvinnor stöd och råd på 43 språk. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.
Terrafem
Kostnadsfritt: 020-52 10 10

Kontakt

Dela: