Sök

Sök

Trygg studiemiljö

Som studerande vid FHS är det viktigt att du känner dig trygg i din studiemiljö. Högskolan arbetar därför aktivt för att främja jämställdhet och likabehandling i utbildningen.

En del i detta arbete är att aktivt förebygga och förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling. FHS utreder därför de fall av trakasserier och kränkningar som uppstår och som kommer lärosätet till känna. När en lärare, eller någon annan anställd vid högskolan, får reda på att någon form av trakasserier eller kränkningar förekommer så måste en utredning påbörjas. Högskolan ska ta reda på vad som har hänt, se till att det inte fortfarande pågår och se till att det inte upprepas igen. I utredningen ska alla som är inblandade ges möjlighet att ge sin bild av händelsen eller händelserna. Det är viktigt att utredningen kommer igång fort så att högskolan snabbt kan genomföra de åtgärder som krävs för att ge en trygg studiemiljö.

Så här går en utredning till

FHS har en utredningsskyldighet när högskolan får reda på att en studerande upplever trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier eller kränkande behandling. Den som ansvarar för att en utredning genomförs är studierektorn (eller motsvarande) vid den utbildning där trakasserierna förekommit.

Du som upplevt dig utsatt för trakasserier eller kränkningar får en kontaktperson så snart högskolan får reda på vad som har hänt och påbörjar en utredning. Kontaktperson kan till exempel vara studierektor, FHS likabehandlingshandläggare, studievägledare eller annan person som du känner förtroende för. Studierektorn ansvarar för att du får en kontaktperson och att du hålls informerad under utredningens gång.

Under utredningen förs samtal med de som är inblandade i händelsen eller händelserna, dvs. den som upplevt sig trakasserad eller kränkt, den/de som anses ha kränkt och eventuella vittnen. Samtalen genomförs enskilt mellan inblandad person, eventuell medföljande stödperson och de som ansvarar för utredningen vid FHS. En stödperson kan t.ex. vara en vän, förälder eller företrädare för studentkåren. Vid samtalet ges information om hur utredningen går till och vilket stöd som finns via t.ex. studenthälsan.

Målsättningen med utredningen är att

  • ta reda på vad som har hänt,
  • ta fram lämpliga åtgärder,
  • säkerställa att trakasserierna, de sexuella trakasserierna, repressalierna eller den kränkande behandlingen upphör och att
  • motsvarande inte händer igen.
  • När utredningen är färdig beslutar FHS om det som inträffat är trakasserier eller kränkningar utifrån vad lagen säger. Om utredningen visar att det förekommit trakasserier eller kränkningar så beskriver den också de åtgärder högskolan ska genomföra för att något liknande inte ska hända igen.

Efter att utredningen och åtgärderna har genomförts kommer FHS att göra en uppföljning för att se till att trakasserierna har upphört.

Du som har upplevt trakasserier eller kränkningar kan vända dig till Diskrimineringsombudsmannen om du inte är nöjd med FHS utredningsarbete eller beslut. Du kan inte överklaga ett utredningsbeslut vid FHS.

Vad händer efter utredningen?

Först genomför FHS en utredning och fattar beslut om det som har hänt är trakasserier eller kränkande behandling. Om det som hänt är trakasserier eller kränkande behandling i lagens mening kan det leda till olika former av konsekvenser. Vad konsekvenserna blir beror på hur allvarligt det som hänt är och hur studiemiljön har påverkats av det som har inträffat.

Disciplinära åtgärder för studenter

Om en studerande har trakasserat en annan studerande kan det leda till en varning eller en avstängning från studierna. FHS disciplinnämnd fattar beslut om disciplinära åtgärder för studerande.

Disciplinära åtgärder för anställda

Om en anställd vid FHS har trakasserat en student kan det leda till varning, löneavdrag, omplacering eller uppsägning. FHS personalansvarsnämnd fattar beslut om disciplinära åtgärder för anställda.

Om utredningen inte visar på trakasserier

Även om utredningen inte visar på att det förekommit trakasserier eller kränkande behandling i lagens mening, kan det vara aktuellt med åtgärder för att komma till rätta med en otrygg studiemiljö eller andra typer av problem och missförhållanden.

Kontakt

Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen Peter.Armstrong@fhs.se.
Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen desiree.hervard@fhs.se.
Dela: