Sök

Sök

Högskoleförvaltningen

Högskoleförvaltningen är ett övergripande stöd för Försvarshögskolans verksamhet. Vi leder arbetet med att säkerställa en gemensam förvaltning med goda förutsättningar för ledning av högskolan och högskolans kärnverksamhet utbildning och forskning.

Högskoleförvaltningen är organiserad i åtta avdelningar och leds av högskoledirektör Christina Zander som är underställd rektor. Informaton om avdelningarna med chefer finns under avdelningsnamnen.

Kontakt

Christina Zander

Högskoledirektör, Högskoleledning

Christina.Zander@fhs.se +46 8-55342905

Anna Lindh-biblioteket är Sveriges ledande vetenskapliga bibliotek för försvar, utrikes- och säkerhetspolitik.

» Gå direkt till Anna Lindh-bibliotekets webbplats

Verksamheten är förlagd till tre serviceställen med huvudbibliotek vid Försvarshögskolan, filial på Militärhögskolan Karlberg och biblioteksverksamhet på Försvarsmaktens högkvarter.

Anna Lindh-biblioteket har två sektioner: en för IKT-pedagogiskt stöd och en för vetenskaplig informationsförsörjning. Catrin Mårdell är bibliotekschef.

Kontakta Anna Lindh-biblioteket på alb@fhs.se

Avdelningen för verksamhetsstöd samordnar Försvarshögskolans stöd- och servicefunktioner. Centralt på avdelningen finns högskolejurist samt arkiv och registratur. Avdelningen har också två sektioner och en funktion

Lokalförsörjningssektionen med ansvar för strategisk lokalförsörjning, servicestöd och förvaltning samt utveckling av våra lokaler i Stockholm och Karlstad. Peter Landén är lokalansvarig.

Inköpssektionen som samordnar upphandlingar och ger stöd i frågor om upphandling, inköp och avtal. Hanna Sanin är sektionschef.

Säkerhetsfunktionen ansvarar för säkerhet, säkerhetsskydd, IT-och informationssäkerhet samt signalskydd vid Försvarshögskolan. Michael Andrésen är säkerhetschef.

Jörgen Croon är avdelningschef

Försvarshögskolans forsknings-, utbildnings- och studentavdelning, FUS, har i uppdrag att stödja högskolans ledning och kärnverksamhet genom beredning av högskolegemensamma frågor.

FUS är uppdelad i två sektioner; utbildnings- och forskningsstöd samt sektionen för studieadministration.

Studieadministration ansvarar för och samordnar stödet till kärnverksamheten och studenterna inom det studieadministrativa området. Sektionschef är Anna-Karin Thimgren.

Utbildnings- och forskningsstöd ansvarar för och samordnar stödet till högskoleledningen och kärnverksamheten i frågor som rör utbildnings- och forskningsstöd. Sektionschef är vakant.

Avdelningschef för forsknings- och utbildnings- och studentavdelningen är Maria Gustafsson. Kontakta forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen:

Försvarshögskolan har en central HR-avdelning som ger stöd i frågor om rekrytering, arbetsmiljö och hälsa, arbetsrätt, jämställdhets- och diskrimineringsfrågor, lönestatistik och personalfrågor.

HR-avdelningen har även ansvar för reseadministation och utbetalning av lön. Nike Gårdinger är HR-chef.

Kontakta HR: hr@fhs.se

IT-avdelningen ansvarar för IT-system, inklusive förvaltning, säkerhet och utveckling vid högskolans lokaler i Stockholm och Karlstad. Avdelningen sköter även IT-miljön hos Försvarshögskolans internhyresgäster.

IT-chef och informationssäkerhetschef Marith Wiedersheim-Paul är avdelningschef.

Kommunikationsavdelningen ansvarar för strategiska kommunikations- och varumärkesfrågor. Utifrån högskolans vision och övergripande mål ansvarar avdelningen för att utveckla och implementera strategier, riktlinjer och infrastruktur inom kommunikationsområdet.

Avdelningen ger rådgivning till ledningen och andra chefer inom lednings- och internkommunikation, driver övergripande varumärkesfrågor, gör satsningar för att rekrytera studenter, sprider kunskap om lärosätets forskning samt ansvarar för medierelationer.

Kommunikationschef Camilla Magnusson är avdelningschef. Kontakta kommunikationsavdelningen: kom@fhs.se

Kontakt

Avdelningen ansvarar för verksamhetsstyrning och ekonomiredovisning vid Försvarshögskolan.

Här ligger ansvaret för planering, betalningshantering, ekonomisk uppföljning och riskhantering, ekonomimodell samt samordning av högskolans miljöarbete. Avdelningen har en central roll i högskolans verksamhetsutveckling och tar fram ekonomisk statistik.

Planerings- och ekonomiavdelningen är uppdelad i tre sektioner:

Institutionscontrollersektionen som bland annat stödjer institutionerna med ekonomifrågor. Monica Källström är sektionschef.

Planeringssektionen med ansvar för högskolans budgetsystem och ekonomimodell, samordning av strategiska planerings- och budgetunderlag, interna planeringsdirektiv, budget, tertialuppföljningar och årsredovisning. Camilla Ottengren är sektionschef.

Redovisningssektionen med ansvar för ekonomiredovisning, betalningshantering och bokslut. Redovisningschef är vakant

Planeringschef Pernilla Öhrström är avdelningschef.

Dela: