Sök

Sök
Kadetter i biblioteket på Karlberg

Officersutbildning i Sverige

Försvarshögskolans viktigaste uppgift är att ge officersutbildning på olika nivåer. Officersprogrammet (OP) är vårt största program på grundnivå och Högre officersprogrammet (HOP) är vårt största program på avancerad nivå. Specialistofficerare och reservofficerare utbildas inom Försvarsmakten.

Vid Försvarshögskolan utbildar vi officerare på grundnivå och på avancerad nivå. I Officersutbildningarna vid Försvarshögskolan är akademiska utbildningar. Officersprogrammet leder till en officersexamen som är en yrkesexamen på grundnivå. Högre officersprogrammet år 1 (HOP1)c leder till en magisterexamen och år två (HOP12) till en masterexamen.

Officersutbildningar vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet som är vårt största program ges på anslag från regeringen. Högre officersprogrammet är en uppdragsutbildning som ges på uppdrag av Försvarsmakten. Taktisk stabskurs är en vidareutbildning för officerare.

  • För att kunna söka till Officersprogrammet (OP) behöver du ha genomfört värnpliktsutbildning och ha en gymnasieexamen.
  • Det Högre officersprogrammet (HOP) är en utbildning för officerare som är anställda av Försvarsmakten. För att kunna söka till Högre officersprogrammet måste du bli rekommenderad att söka av ditt överordnade befäl.
  • Taktisk stabskurs är en vidareutbildning som riktar sig till dig som är reservofficer på kaptensnivå eller officer med specialkompetens.

Officersprogrammet

Officersprogrammet med tre inriktningar utgör den största delen av Försvarshögskolans anslagsfinansierade utbildning. Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen – en högskoleexamen på grundnivå. Du behöver inte ta studielån utan får fri kost och logi med flera förmåner från Försvarsmakten.

Mer om Officersprogrammet (OP) 

Särskild officersutbildning (SOFU)

Den som redan har en akademisk examen och minst 180 högskolepoäng kan gå en särskild officersutbildning (SOFU). SOFU är en uppdragsutbildning som Försvarshögskolan gör på uppdrag av Försvarsmakten. SOFU innebär att du är anställd av Försvarsmakten under utbildningen och där Försvarshögskolan står för en del av utbildningen i anslutning till Officersprogrammet. Efter säkerhetsprövning och anställning som officer påbörjas utbildningen som varar 20–25 månader, beroende på om du har tidigare militär erfarenhet eller inte. De teoretiska delarna av utbildningen ges på Försvarshögskolan, de andra delarna genomförs av Försvarsmakten internt.

Mer om särskild officersutbildning, SOFU, på Försvarsmaktens webbplats

Högre officersprogrammet

På uppdrag av Försvarsmakten genomför vi även en högre utbildning för officerare, Högre officersprogrammet (HOP). Utbildningen sker på uppdrag av Försvarsmakten som också bestämmer inriktning på din examen redan innan du antas. Du kan inte själv ansöka till Högre officersprogrammet utan urvalet görs av Försvarsmakten. Programmet leder till en magister- eller en masterexamen i krigsvetenskap beroende på om du läser ett (HOP1) eller två (HOP2) år.

Mer om Högre officersprogrammet (HOP)

Officerare med särskild kompetens (OFSK)

Disputerade officerare eller läkare, meterologer och ingenjörer kan få gå en variant av HOP12 för att bli befordrade till överstelöjtnanter. De har redan en akademisk examen på masternivå och väljs ut för OFSK av Försvarsmakten för att befordras.

Taktisk stabskurs, vidareutbildning för officerare

Försvarshögskolan ger också Taktisk stabskurs som riktar sig till dig som är reservofficer på kaptensnivå eller officer med specialkompetens. Kursen ger dig en generell stabskompetens för tjänstgöring i befattningar på högre förbandsnivå inom ditt eget stridkraftsslag.

Mer om Taktisk stabskurs

Specialistofficersutbildning

Specialistofficerare utbildas inom Försvarsmakten på någon av Försvarsmaktens skolor runt om i landet.

Specialistofficersutbildningen (SOU) varvar teori med praktik och fokuserar på ledarskap och specialkunskaper inom den yrkesinriktning du väljer.

Du kan välja mellan flera olika områden, till exempel markstrid, sjöstrid, luftstrid eller logistik. Inom varje område finns olika utbildningslinjer. Specialistofficersutbildning pågår under tre terminer (1,5 år)

Mer om specialistofficersutbildning på Försvarsmaktens webbplats

Reservofficersutbildning

Det finns två olika utbildningar att välja mellan för dig som vill bli reservofficer beroende på om du vill bli specialistofficer eller officer.

  • Reservofficersutbildningen – för dig som vill bli officer
  • Reservspecialistofficersutbildning – för dig som vill bli specialistofficer

Mer om reservofficersutbildning på Försvarsmaktens webbplats

Flera nivåer av officersutbildning

”Jag vill vara med och bevara Sveriges demokrati”

Under hela sin uppväxt har Noelle Nielsen vetat att hon vill ha ett aktivt yrke, och inte sitta på en kontorsstol. Med Officersprogrammet ser hon möjligheten att leva ut den drömmen.

Järnväg fram till Auschwitz, Dödens port.

”Jag har förstått allvaret i officersyrket”

På besök i förintelselägret Auschwitz aktiveras reflektionsprocessen kring etiska dilemman för de officerare som läser kursen personlig ledarutveckling för militära chefer vid HOP2.

Johan Cedinger.

Johan Cedinger: krishanteringskonsult

Johan Cedinger är seniorkonsult inom risk-, kris- och kontinuitetshantering med en nytändning i reservofficerskarriären.

Karriär med oändliga möjligheter

Fredrika Rautioaho och Oscar Evelyn går båda på Försvarshögskolans officersprogram. Hon första året och han andra. Båda ser stora möjligheter till en varierad karriär inom Försvarsmakten.

Carl Hartman om vägen till Högre officersprogrammet

Efter värnplikt i Arvidsjaur, via Värnpliktsrådet, Officersprogrammet, Högkvarteret och en del civila studier är han nu en av de första kursdeltagarna på det nya Högre officersprogrammet.

Dela: