Sök

Sök

Akademiska högtider

Försvarshögskolan genomför årligen flera ceremonier, såsom examensceremoni, akademisk högtid och ceremoni För Nit och Redliget i rikets tjänst.

Försvarshögskolan vilar på en 200-årig tradition av militär utbildning och studier av krig, konflikt, kris och samhällets säkerhet. Samtidigt är vi en ung högskola: År 2008 blev Försvarshögskola en högskola under utbildningsdepartementet och från 2018 har vi examensrättigheter på samtliga akademiska nivåer.

Akademisk högtid

Försvarshögskolan har i olika former genomfört en årlig akademisk högtid då årets professorer, docenter, disputerade samt pristagare uppmärksammas. I samband med de första disputationerna från Försvarshögskolans egna forskarprogram kommer regelrätt promovering och professorsinstallation genomföras. År 2024 genomförs ceremonin den 22 november i Stadshuset för särskilt inbjudna.

Ceremonin innehåller följande delar:

  • Professorsinstallation
  • Nya docenter
  • Doktorspromotion
  • Promotion av hedersdoktorer
  • Prisutdelning
  • Medaljutdelning

I denna högtid uppmärksammar vi följande priser och utmärkelser:

Officersprogrammets examensceremoni

Examensceremoni för kadetter arrangeras av Försvarsmakten på Campus Karlberg. Vid ceremonin överlämnar Försvarshögskolans rektor nyexaminerade officerare till överbefälhavaren. Kadetter är då redo att bli fänrikar i Försvarsmakten. Ceremonin äger rum i slutet av juni varje år.

Examensceremoni för kandidat- magister- och masterexamen

Examensceremoni för studenter som tagit kandidat-, magister- eller masterexamen. Ceremonin äger rum på Försvarshögskolan årligen i oktober.
Mer information och anmälan.

Avslutningsceremoni för Högre officersprogrammet (HOP)

Försvarshögskolan genomför en ceremoni för de officerare som genomgått HOP, som är en uppdragsutbildning för Försvarsmakten och ger grund för befordran till nästa nivå, det vill säga major/örlogskapten respektive överstelöjtnant/kommendörkapten. Ceremonin äger rum i slutet av juni varje år.

Avslutningsceremoni för Taktisk stabskurs (TSK)

Avslutningsceremoni för de reservofficerare med flera som genomgått TSK som ges på uppdrag av Försvarsmakten. Ceremonin äger rum i maj varje år.

Ceremoni utmärkelsen För Nit och Redlighet i rikets tjänst

Lunchceremoni för att uppmärksamma de medarbetare som arbetat 30 år i statlig tjänst. Äger som regel rum i december varje år.

Dela: