Sök

Sök

Hugo Raab-priset

Hugo Raab-priset delas ut årligen till en forskare, lärare eller studerande vid Försvarshögskolan som under de senaste tre åren presterat ett eller ett flertal vetenskapliga arbeten av synnerlig kvalitet. 

Hugo Raab anses ha lagt grunden till akademisk militär utbildning. Han var en svensk friherre och högre officer som levde år 1831-1881. Under sin militära karriär gjorde Raab många insatser för att modernisera arméorganisationen och officersutbildningen. I november 1876 avgav han sitt "Underdånigt förslag till upprättande af en Krigshögskola i Stockholm" där han argumenterade för en officersutbildning på akademisk grund.

Extern bedömargrupp

Hugo Raab-priset inrättades för att främja vetenskaplig kvalitet vid Försvarshögskolan. Mottagare av priset ska vara forskare, lärare eller studerande vid Försvarshögskolan som de senaste tre åren presterat ett eller ett flertal vetenskapliga arbeten av synnerlig kvalitet. Prissumman är 25 000 kronor. Pristagaren utses av en extern bedömargrupp.

Pristagare 2023: Docent Maria Gussarsson

Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria

Maria Gussarsson

Maria Gussarsson, docent och universitetslektor i militärhistoria vid Försvarshögskolan.

Maria Gussarsson forskar om militärhistoria och får priset för boken Kartans makt i krig och fred. Fältmätarna, det nya kriget och samhällelig utveckling 1805–1831 som publicerades vid Nordic Academic Press 2022.

Prismotivering:

Docent Maria Gussarssons utmärkta bok om fältmätningskåren analyserar kartans roll i den tekniska utvecklingens påverkan på krigföringen och dess följder för krigsmakten. Behovet av korrekta kartor var avgörande för möjligheten att bedriva militära operationer. Hennes imponerande empiriska bidrag och välskrivna studie ökar förståelsen för samhällsutvecklingen i början på 1800-talet. Det väl sammanhållna verket erbjuder också en djupgående inblick i fältmätarnas organisering och betydelse för såväl militär som civil landkartering. Maria Gussarssons viktiga verk bidrar därför till att förklara sambandet mellan teknisk, vetenskaplig och social förändring under 1800-talets formativa år.

Mer om Maria Gussarsson och hennes forskning, samt om boken Kartans makt i krig och fred.

Dela: