Sök

Hugo Raab-pristagare

Senaste årens pristagare och motiveringar.

2020 – Dr Peter Haldén

Institutionen för strategi, säkerhet och ledarskap

Dr Peter Haldén forskar i ämnet krigsvetenskap och får priset för sin bok sin bok Family Power: Kinship, War and Political Orders in Eurasia 500-2018, som publicerats av Cambridge University Press.

Motivering:
I sin bok analyserar Haldén hur släktskap – som traditionellt ansetts stå i motsättning till modern politisk ordning – i själva verket var centralt för framväxten av det moderna statssystemet där släktskap och stat snarare utvecklades i symbios. Hans förmåga att förhålla sig självständig och kreativ till såväl empiriska resultat som tidigare forskning är föredömlig. Den omfattande komparationen i tid och rum har resulterat i djärva och självständiga slutsatser. Family Power är ett akademiskt kraftprov som bidrar med nya insikter om såväl gamla som nya sätt att bedriva politik på.

Läs mer om Peter Haldéns bok ”Family Power: Kinship, War and Political Orders in Eurasia 500-2018”.

2019 – Professor Magnus Ekengren

Institutionen för strategi, säkerhet och ledarskap

Professor Magnus Ekengren forskar i ämnet statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan och han får priset för sin bok Explaining the European Union’s Foreign Policy – A Practice Theory of Translocal Action.

Motivering:
Boken är av mycket hög kvalitet och publicerades under 2018 på Cambridge University Press. I boken introducerar Ekengren en ny banbrytande teori som förklarar drivkrafterna bakom EU:s utrikespolitiska handlande. Ekengren utvecklar sin teori på grundval av djupgående, delvis antropologiska, empiriska undersökningar av EU:s agerande under Kosovokonflikten 1999 och Haitikatastrofen 2010. Studierna ges trovärdighet och styrka genom de unika inblickar i det dagliga arbetet med EU:s utrikespolitik som möjliggjorts genom hans tidigare arbete som diplomat inom UD. Boken avslöjar att en central drivkraft för EU:s representanter utgörs av transnationell praktik, såsom diplomatiska rutiner och krishanteringsprocedurer, som delas med kollegor inom gränsöverskridande professionella gemenskaper (t.ex. the diplomatic community of practice). Oaktat svårigheterna att jämföra problemlösande forskning med kritiskteoretisk anser FoUN:s forskningsutskott att det är uppenbart att Ekengrens bidrag är det mest betydelsefulla. Hans bok skär förtjänstfullt igenom den vetenskapliga debatten, präglas av ett utmärkt hantverk och har dessutom publicerats av ett av de förnämsta universitetsförlagen. Detta är en svårslagen prestation som placerar honom i en klass för sig.

Läs mer om Magnus Ekengren

2018 – Dr Simon Hollis

Institutionen för strategi, säkerhet och ledarskap

Motivering:
I boken The Role of Regional Organisations in Disaster Risk Management: A Strategy for Global Resilience öppnar fil dr Simon Hollis upp ett nytt fält i studiet av regionala säkerhetspolitiska samarbeten genom att fokusera på det breddade säkerhetsbegreppet och specifikt det hot som utgörs av naturkatastrofer. På grundval av en unik jämförelse av tio regionala organisationer över hela världen och djuplodande empiriska och statistiska undersökningar problematiserar Hollis frågan om i vilken omfattning dessa organisationer tillhandahåller säkerhet för sina medlemsstater. Genom att på ett innovativt sätt pröva förklaringsvärdet av både rationella och kulturbaserade teorier i analysen av organisationernas kapacitet att hantera den nya typen av risker, lämnar förutom ett empiriskt bidrag även ett stort teoretiskt och metodologiskt bidrag.

Läs mer om Simon Hollis

2017 – Dr Chiara Ruffa

Institutionen för strategi, säkerhet och ledarskap

Chiara Ruffa företräder ett traditionellt akademiskt förhållningssätt i sina praxisnära studier av nationella militära kulturer och deras betydelse för genomförandet av freds- och stabilitetsskapande operationer.

Motivering:
Hennes arbete visar på stor teoretisk medvetenhet, stor förmåga att formulera nyskapande forskningsproblem i ljuset av befintlig forskning och en mycket stor förmåga att analysera stora och komplexa empiriska material. Det tillåter henne i sin tur att betrakta skillnader i militära kulturer med en rad intressanta resultat som följd. Hennes forskning utgör ett innovativt och sofistikerat bidrag till studiet av nationella militära kulturer och ger oss ytterst intressanta och viktiga resultat av högt praktiskt värde som kan komma att påverka genomförandet av freds- och stabilitetsskapande operationer. Chiara Ruffa har presenterat ett vetenskapligt arbete av särskilt stor betydelse vid Försvarshögskolan.

Läs mer om Chiara Ruffa

2016 – Professor Kjell Engelbrekt

Institutionen för strategi, säkerhet och ledarskap

Läs mer om Kjell Engelbrekt

Dela: