Sök

Sök

Visselblåsarfunktion

Försvarshögskolan har en formell visselblåsarfunktion, som gör det möjligt för medarbetare och studenter att enkelt, under sekretess eller helt anonymt rapportera misstänkta oegentligheter. En extern leverantör tar emot och utreder rapporteringar.

Visselblåsarfunktion i digitalt rapporteringssystem

Telefonnummer till fhs-unik röstbrevlåda för muntlig rapportering:
077-140 16 22

E-postadress för rapportering via mejl:
rapportering@kpmg.se

Enskilda arbetsgivare, som Försvarshögskolan, har ansvar för rapporteringar från medarbetare eller personer i anställningslika förhållanden, såsom konsulter och praktikanter. Försvarshögskolans visselblåsarfunktion inkluderar även studenter.

Så här fungerar visselblåsarfunktionen

 1. Rapportering görs via ett digitalt formulär, telefon, mejl eller vid ett personligt möte. Du väljer själv rapporteringssätt och om du önskar vara anonym. Notera att en rapportering inte får innehålla säkerhetsklassad information.
 2. Extern leverantör bedömer om det rör sig om ett regelrätt visselblåsarärende och stämmer av nästa steg med Försvarshögskolans styrgrupp.
 3. Ärendet utreds vidare.
 4. Extern leverantör presenterar sina slutsatser och rekommendationer till Försvarshögskolans styrgrupp, som fattar beslut om nästa steg.
 5. Återrapportering till den som rapporterat sker via den externa leverantören.
 6. Ärendet avslutas.

Garanterad anonymitet

I det digitala rapporteringssystemet kan du som rapportör vara helt anonym. Inga personuppgifter behöver lämnas och ingen kontoregistrering behöver göras för att starta ett ärende. Dock underlättar det vidare utredning av ärendet och/eller uppföljning av ärendets status om du lämnar ditt namn.

Den digitala rapporteringstjänsten är helt fristående från Försvarshögskolan för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan. Om du uppger mejladress kommer denna inte att vara synlig för Försvarshögskolan. Den externa leverantören sparar inte IP-adresser eller annan metadata. Systemet skyddar även anmälan och eventuella uppgifter om den eller de personer vars identitet framgår i rapporten.
För rapportering via e-postadressen finns inga specifika anonymitetslösningar.

Om du vill vara anonym är det bra att vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är.

All information kopplad till ett ärende raderas från systemet när ärendet är handlagt, så att ingen känslig information ska finnas lagrad hos externa leverantören i onödan.

Skydd för visselblåsare

Den som har anmält en arbetsgivare för allvarliga missförhållanden får inte utsättas för repressalier. Den gäller även den som har anmält diskriminering eller påtalat att en aktör bryter mot diskrimineringslagen. Repressalier kan exempelvis handla om att en arbetsgivare beordrar orimlig övertid, utsätter den som anmält för en högre arbetsbelastning eller för okvalificerade arbetsuppgifter. Den som blir utsatt för repressalier kan anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Den som är anställd inom offentlig sektor har ett särskilt långtgående skydd genom meddelarskyddet som regleras i grundlag – denna möjlighet kvarstår. Den nya visselblåsarlagen innebär att arbetstagaren skyddas mot repressalier och att uppgifter om visselblåsares identitet ska omfattas av sekretess.

Personer som avsiktligt och medvetet rapporterar felaktig eller vilseledande information ska däremot inte skyddas. Visselblåsarfunktionen kan vägleda i frågor som rör misstänkta missförhållanden.

Skydd för den som är föremål för visselblåsning

Den eller de personer som misstänks för oegentligheter och blir föremål för en visselblåsning har inte samma starka skydd som visselblåsaren, men identiteten röjs inte annat än då så krävs, av utredningsskäl och då till så få som möjligt, eller av skäl som har med lagstadgade offentlighetsprincipen att göra.

Processen för hantering av anmälningar säkerställer skydd och säkerhet för anmälda personer i samband med utredning och hantering. Personrelaterade uppgifter får inte sparas längre än ärendet kräver. Det innebär att personuppgifter i anmälningar som inte bedöms innebära allvarliga oegentligheter eller missförhållande ska gallras och tas bort snabbt enligt fastställd rutin.

Försvarshögskolans styrgrupp består av prorektor, biträdande HR-chef samt chefen för avdelningen för verksamhetsstöd. Om någon i styrgruppen är föremål för visselblåsningen eller är jävig, ska den personen inte delta i arbetet med ärendet. Den externa leverantören har ansvar för kontinuerlig återkoppling till visselblåsaren och säkerställer att hens integritet skyddas och förblir anonym genom hela processen om hen önskar det.

Ett visselblåsarärende kan leda till olika åtgärder som till exempel polisanmälan, att en person anmäls till personalansvarsnämnd eller att misstankarna avskrivs, om utredningen visar att inget fel har begåtts.

En rapportering, som avskrivs någonstans i processen, kan fortfarande vara aktuell att gå vidare med, om än inte som regelrätt visselblåsarärende. Här kan den externa leverantören vägleda anmälaren och även lärosätet.

I grunden finns tre sätt att rapportera missförhållanden – internt via visselblåsarfunktion, externt via särskilt utpekade myndigheter samt genom att vända sig till media som kan offentliggöra missförhållanden.

I december 2021 trädde visselblåsarlagen, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, i kraft. Den innebär att alla arbetsplatser med fler än 50 medarbetare ska ha en visselblåsarfunktion där medarbetare kan anmäla missförhållanden på sin arbetsplats. Lagen innebär också ett skydd för den som visselblåser mot repressalier från arbetsgivaren. Försvarshögskolan har upphandlat en extern leverantör som har en digital rapporteringskanal (anmälningssystem), en mottagningsfunktion och en utredningsfunktion med lång erfarenhet.

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden gäller inte vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller information som rör nationell säkerhet i verksamhet hos en myndighet inom försvars- och säkerhetsområdet.

Sådant som strider mot svensk lagstiftning och EU-rätten kan alltid anmälas. Exempelvis:

 • misstänkt förskingring,
 • ekonomisk brottslighet, som att ge eller ta emot muta eller förfalskning,
 • korruption, till exempel om en nyckelperson eller person i ledande ställning på Försvarshögskolan missbrukar sin position
 • allvarliga miljöbrott
 • allvarliga fall av diskriminering och trakasserier

Missförhållanden av allmänintresse, dvs. som är av intresse för en bredare krets av människor. Exempelvis:

 • allvarliga regelöverträdelser av FHS interna regler och styrdokument,
 • allvarliga brister i säkerheten på arbetsplatsen.
 • områden som omfattas och nämns i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 är exempelvis lagöverträdelser inom offentlig upphandling och finansiella tjänster, förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, miljöskydd och folkhälsa.

Visselblåsarfunktionen är inte till för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Synpunkter av den karaktären anmäls och hanteras via Försvarshögskolans ordinarie rapporteringsvägar. Visselblåsning skall inte gälla missförhållanden som har koppling till det egna anställningsförhållandet.

Dela: