Sök

Sök

Akademiska begrepp

Under studietiden på högskolan kan du stöta på många ord och begrepp som kan vara främmande. Här hittar du de flesta och vad de betyder.

Akademisk kvart

Academic quarter
"Akademisk kvart" innebär att om en föreläsning enligt schemat börjar kl. 8, så börjar den kl. 8.15. Står det däremot kl. 8.00 så börjar den prick. På Försvarshögskolan tillämpas inte den traditionen.

Akribi

Akribeia
Noggrannhet och exakthet i vetenskapliga och akademiska sammanhang.

Alumn

Alumnus
Tidigare student på högskolan. Ordet kommer från latin och betyder lärjunge, skyddsling eller elev, men har i sin nuvarande betydelse lånats in i svenskan från amerikansk engelska.

Argumentera

Argue
Ge skäl eller bevis för eller emot riktigheten av ett visst påstående eller en viss uppfattning.

Avhandling / doktorsavhandling

Doctoral thesis
Avhandlingen är den viktigaste delen av en forskarutbildning, som till större delen ägnas åt att bedriva forskning under handledning. Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.

Bedöm

Assess
Framhåll värdet eller betydelsen av något där man tar hänsyn till positiva, negativa och omtvistade aspekter.

Betyg

Grade
Efter varje avslutad kurs får du ett betyg. För de flesta kurser vid Försvarshögskolan används en tregradig betygsskala. Vilken skala som används för en viss kurs står i kursplanen.

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Central student finance board (CSN)
Den myndighet som administrerar det svenska studiestödet, det vill säga lån och bidrag för studier.

Diploma Supplement

Diploma Supplement
Diploma Supplement är ett dokument (på engelska) som bifogas alla examensbevis. Dokumentet beskriver var i det svenska utbildningssystemet din utbildning hör hemma avseende bl.a. omfattning och förkunskapskrav

Disciplinnämnd

Disciplinary board
Alla universitet och högskolor har en disciplinnämnd som hanterar disciplinära ärenden. Högskolan får vidta disciplinära åtgärder mot studenter som fuskar, stör verksamheten eller utsätter någon för vissa former av trakasserier. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning.

Disputation

Public defence of doctoral thesis
Det tillfälle då doktoranden presenterar och försvarar sin doktorsavhandling. En betygsnämnd bedömer doktorandens prestation och avhandling samt ger betyget godkänd eller icke godkänd.

Doktorand

Doctoral student/PhD student
Person som är antagen till utbildning på forskarnivå. Doktorand är samma sak som forskarstuderande.

ECTS

ECTS (European Credit Transfer System) är ett system för att omräkna studieprestationer mellan olika länders system. ECTS-poäng grundas på den arbetsbörda som krävs för att uppnå förväntade studieresultat. Vid svenska universitet och högskolor motsvarar 1 högskolepoäng 1 ECTS-poäng.

Essä

Essay
En text där en person försöker reda ut sina tankar och kunskaper inom ett ämne eller utifrån en frågeställning.

Examen

Degree
Beviset eller "kvittot" på att du fullföljt din utbildning.

En generell examen är ett bevis på att en student har tagit de poäng som krävs och uppfyller de mål som gäller för respektive examen. De generella examina är högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen. Vad som krävs för de generella examina anges i bilaga till högskoleförordningen.
Kandidatexamen motsvarar tre års heltidsstudier (180 högskolepoäng) på grundnivå. Magisterexamen motsvarar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng) på avancerad nivå, och masterexamen motsvarar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng) på avancerad nivå.

Försvarshögskolan utfärdar också officersexamen som är en yrkesexamen. För den gäller särskilda mål som anges i Försvarshögskolans egen förordning.

Inom forskarutbildningen finns både licentiatexamen och doktorsexamen inom de flesta ämnen. En licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng, varav minst 60 ska ägnas åt avhandlingsarbete. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng, varav minst 120 ska ägnas åt avhandlingsarbete. Doktorsexamen är den högsta akademiska examen.

Examination

Summative assessment
Examination innebär att du visar att du har de kunskaper kursen ska leda till. Examinatorn bestämmer ett betyg utifrån den eller de examinationsformer som anges i kursplanen. Det finns många olika examinationsformer, t.ex. skriftlig salsskrivning (tentamen), hemtentamen, muntlig tentamen, obligatorisk närvaro, PM, uppsats, laborationer, seminarier, tvärgruppsredovisningar och praktik.

Examinator

Examiner
Den lärare som ansvarar för att kursens innehåll och nivå följer fastställd kursplan. Examinatorn fastställer också betygskriterier och ansvarar för bedömning av studenternas prestationer.

Föreläsning

Lecture
Den klassiska formen av universitetsundervisning. Äger rum i större grupper, ibland med flera hundra studenter. Vid en föreläsning tar läraren upp viktiga moment i det kursavsnitt som behandlas och kommenterar och kompletterar kurslitteraturen.

Handledare

Supervisor
Lärare eller forskare som ger kontinuerligt stöd i samband med t.ex. examensarbete/självständigt arbete eller forskarutbildning. Handledaren ska fungera som bollplank och hjälper dig att utveckla din vetenskapliga, kritiska och självständiga förmåga. Handledaren kan även ge återkoppling på dina texter.

Huvudämne (huvudområde)

Main subject (main field of study)
Det ämne du läser flest poäng i. På Försvarshögskolan finns ett antal huvudämnen, som motsvarar de ämnen du kan ta examen i. För att du ska kunna ta ut en examen krävs ett visst antal poäng inom huvudämnet: 90 poäng för kandidatexamen, 30 poäng för magisterexamen och 60 poäng för masterexamen, utöver avlagd kandidatexamen.

Högskolepoäng (hp)

Credit
Universitetsstudier anges i ett poängsystem, där 60 högskolepoäng motsvarar heltidsstudier under ett år. Högskolepoäng kan ges av statliga universitet och högskolor samt av enskilda utbildningsanordnare som har fått tillstånd av regeringen att utfärda examen.

Institution

Department
Avdelning vid universitet eller högskola som arbetar med undervisning och forskning inom ett eller några närliggande områden.

Kurser

Courses
En kurs kan vara en del av ett utbildningsprogram eller så kan den läsas som fristående. De flesta kurser omfattar mellan 7,5 och 30 högskolepoäng.

Kursplan

Course syllabus
Kursplanen är ett dokument som beskriver bl.a. kursens omfattning (anges i högskolepoäng), mål, huvudsakligt innehåll och hur examinationen går till.

Kår (studentkår)

Students’ Union
En förening eller sammanslutning av studenter som jobbar med studiebevakning och fritidsaktiviteter.

Ladok

LADOK (student registry)
Studiedokumentationssystem som används vid svenska universitet och högskolor. Alla uppgifter om vilka kurser du har gått, vilka poäng du har tagit och vilka kurser/program du är registrerad på finns i Ladok. Genom studentwebben kan du se vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Här kan du även anmäla om du byter adress. Uppgifterna i Ladok är offentliga.

Lektor

Assistant Professor
Lärare som har genomgått en grundutbildning och en doktorsutbildning. Bedriver oftast forskning inom något specialområde.

Obligatoriskt moment

Compulsory element
Ett obligatoriskt moment är något du måste genomföra för att bli godkänd på en kurs. Vad som är obligatoriskt framgår av kursplanen.

Opponering

Public examination
Ett seminarium där en uppsats eller ett examinationsarbete granskas inför en betygsättning.

Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning

Support for students with disability
Studenter med funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd för att genomföra studierna.

Plagiat

Plagiarism
Plagiat är om du använder andras arbeten eller texter på ett sätt så att det verkar som om det är dina egna. Plagiering är alltid fel. Om det sker i syfte att vilseleda vid prov eller liknande betraktas det som fusk och kan resultera i disciplinära åtgärder.

PM (pro memorandum)

Skrivuppgift som ska lämnas in före ett visst datum.

Professor

Professor
Lärare med doktorsutbildning som har arbetat en längre tid och forskat inom ett område. Leder ofta en forskningsverksamhet.

Seminarium

Seminar
En undervisningsform som bygger på att studenterna är aktiva och diskuterar med läraren/handledaren och med varandra.

Studievägledare

Student counselor
En studievägledare ger studenter vägledning och stöd i studierna.

Tentamen (tenta)

Examination
Examination på en kurs. Ett (oftast) skriftligt prov som nästan alltid ges i slutet av en kurs där du ska visa att du har förstått kursen.

Utbildningsplan

Programme syllabus
För varje utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan. Utbildningsplanen anger bl.a. utbildningens mål och innehåll samt vilken examen/vilka examina som den leder till. Utbildningsplanen fastställs av den programnämnd som ansvarar för programmet.

Dela: