Sök

Folkrätt

Folkrätt

Folkmord, biologisk krigföring, tortyr. Var går gränsen för en stats suveränitet och vid vilka situationer måste omvärlden agera? Folkrätten reglerar när och hur stater och världssamfund kan ingripa då exempelvis mänskliga rättigheter kränks och krigets lagar inte längre följs.

Folkrätten är den juridik som reglerar staters och andra folkrättsaktörers inbördes rättigheter och förpliktelser. Inom folkrätten ryms FN-stadgans rätt, krigets lagar och mänskliga rättigheter.

Vad är folkrätt?

Folkrätten består av konventioner och avtal som styr hur stater ska bete sig i förhållande till varandra, andra internationella organ och till individer. Här återfinns till exempel Genèvekonventionen, Haagkonventionen och den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Folkrätt i krig och fred

Vid Försvarshögskolan studeras folkrätt ur ett kris- och konfliktperspektiv. Det innebär fokus på hur militärt våld får användas, på mänskliga rättigheter vid väpnade konflikter och på ansvarsfrågor vid humanitära katastrofer eller i fredsoperationer.

När används kunskaper i folkrätt?

Folkrätten tillämpas i internationella relationer och används inom både internationell politik och internationell handel. Kunskaper i folkrätt behövs inom diplomati, i utrikes- och försvarspolitik och inom internationella organisationer och domstolar.

Våra utbildningar tar upp aktuella kriser och konflikter och som student får du själv pröva regelverket mot verkliga händelser. På Försvarshögskolan kan du ta en kandidatexamen i juridik med inriktning folkrätt.