Sök

Sök

Antagen till Högre officersprogrammet HOP 24-26

Här hittar du all information som du behöver inför kursstart måndag 5 augusti 2024.

Grattis till din antagning/reservantagning till det Högre officersprogrammet (HOP) vid Försvarshögskolan.

Informationsdag 5 mars

Den 5 mars 2024 kl. 1000-1600 genomför vi en frivillig informationsdag inför programstart HT 24. Informationsdagen är på distans, och du följer den via länk som du fått med din inbjudan på mejl. Om du vill ställa frågor före, under eller efter sändningen gör du det till inryck2024@fhs.se

För er som går HOP2 24-25 genomförs en separat informationsdag. Mer information kommer via e-post.

Se också vanligt förekommande frågor nedan.

1. Hur ser mitt schema ut?
Schema i form av en stomplan skickas ut till alla via e-post i mitten av juni 2024.

2. Finns det fasta tider för närvaro och ledighetsperioder? Hur mycket av studierna kan jag genomföra på distans eller som hemstudier?
Räkna med att vara fysiskt närvarande måndag–fredag. Måndag och fredag kan kurser starta något senare respektive sluta något tidigare. Många kurser strävar efter distans måndag och fredag. Varje kursansvarig färdigställer schemat senast 5 v innan kursstart, då först vet ni det exakta schemat.

3. När startar första kursen?
Kursen börjar måndag 5 augusti 2024, med fysisk närvaro.

4. Hur gör jag om jag behöver vara ledig?
Du för dialog med din programlärare, tidigast vid kursstart måndag 5 aug 2024. Kurserna kräver full närvaro, om du inte kan närvara bör du räkna med att ta igen tiden.

5. Vad gör jag om jag ej kan vara med på informationsdagen 5 mars?
Informationsdagen spelas in och länk läggs ut. All information som visas läggs även upp på samma plats.


Allmänt

Det Högre officersprogrammet (HOP) är en uppdragsutbildning för Försvarsmaktens (FM) behov. Därvid en professionsutbildning på avancerad nivå där Officersprogrammet (OP) utgör normerande utbildning på grundnivå. HOP ska föra vidare och utveckla den svenska militära traditionen i högre officersutbildning. Programupplägget ska svara mot kraven för avancerad nivå i högskolelagens mening (forsknings- och yrkesförberedande) såväl som kraven för högre officersutbildning i militär mening (chefsförberedande mot minst OF 3-4).

HOP leder till antingen magisterexamen (HOP, ett år) eller masterexamen (HOP, två år). Detta sker i linje med Försvarsmaktens strategi för framtidens officersutbildning. För att göra programmet flexibelt och robust så är utbildningen under år 1 helt integrerad, oavsett om du är planerad att läsa mot magister eller master.

Förkunskaper

Försvarsmakten, i egenskap av uppdragsgivare, beslutar om vilka som antas till programmet, detta gäller även de internationella deltagarna. Vid utbildningsstart bör du i stort behärska ledarskap, funktioner och egen försvarsgren taktik på grundnivå. Du bör även ha förvärvat vetenskapliga teori- och metodkunskaper och påvisat dessa i ett självständigt arbete på grundnivå (15hp). Dessa förkunskaper ger goda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen vid HOP.

Programmet i stort

Lärare och deltagare har ett gemensamt uppdrag att skapa utbildning och engagemang så att HOP blir relevant, intressant, lärande och inspirerande mot framtida arbete och utmaningar inom officersprofessionen. HOP ska:

  1. Utveckla militära chefer (OF3-4 och högre) mot yrkesutövning på högre ledningsnivå.
  2. Ändamålsenligt utveckla den avancerade utbildningen för officerare och vinna förtroende för programmets kvalité.
  3. Stärka officersprofessionens förmåga att leda och utveckla försvarsgrenarnas gemensamma operationer (skapa flexibilitet och sammanhang taktiskt, operativt, strategiskt) inom ramen för totalförsvaret, internationella samarbeten och krishantering.
  4. Stegvis skapa en plattform för fortsatt kompetensutveckling och livslångt lärande inom FM genom ett årligt utbud av valbara kurser inom alla ämnen i programmet.
  5. Inspirera forskning mot behov för programmets utveckling.

Du förväntas att ta mycket stort ansvar för ditt eget lärande. Se utbildningsplan HOP (magister/master) nedan.

Utkast på stomschema kommer att delges på informationsdagen.

Anna Lindh-biblioteket är ett högskolebibliotek och specialbibliotek med inriktning mot försvar, utrikes- och säkerhetspolitik. Du har tillgång till biblioteket på Drottning Kristinas väg. Där finns studieplatser, grupparbetsplatser och en tyst zon.

Resurser och stöd på biblioteket

Biblioteket stödjer dig i akademisk informationssökning och användning av referens­hanteringsprogram inför arbete med inlämningsuppgifter eller uppsatsskrivande. Det finns möjlighet att ställa frågor via exempelvis chatt eller boka handledning. Till dig med funktions­nedsättning erbjuder biblioteket också läsprogram, talböcker och annan anpassad media.

Du når alltid bibliotekets elektroniska resurser på distans via bibliotekets webbplats och bibliotekets sökverktyg Primo. Du loggar in med ditt FHS-konto.

Digitala verktyg

Biblioteket ansvarar för Försvarshögskolans digitala verktyg, till exempel lärplattformen Canvas och e-mötesverktyget Zoom.

Lärplattformen Canvas fungerar som ett digitalt klassrum och det är där du exempelvis hittar kursinformation, lämnar in uppgifter och kommunicerar med studiekamrater och lärare. Inspera är ett system som används för digital tentamen. Zoom används vid genomförande av seminarier eller föreläsningar i realtid. Om du har frågor om de digitala verktygen, kontakta lms@fhs.se.

Läromedelscentral för Högre officersprogrammet

Du som läser Högre officersprogrammet lånar din kurslitteratur i läromedelscentralen (LMC) på Försvarshögskolan.

På Försvarshögskolan har du tillgång till flera IT-resurser för att underlätta dina studier. Om du har frågor kan du få hjälp av vår Helpdesk, antingen på plats eller via mejl eller telefon.

Försvarshögskolan är ett skyddsobjekt. Därför finns skyddsvakter i våra lokaler och alla studenter har ett personligt passerkort.

På Försvarshögskolan finns flera olika former av stöd som kan hjälpa dig med studierna och att må bra under din studietid. Du som går Högre officersprogrammet omfattas inte av studenthälsovården, utan du vänder dig till din företagshälsovård vid behov.

Det finns flera sätt att engagera dig i dina studier och livet på Försvarshögskolan — du kan till exempel bli medlem i Försvarshögskolans studentkår.

Programledning

Programledningen har ett övergripande och sammanhållande ansvar för Högre officersprogrammet vid Försvarshögskolan. plhop@fhs.se.

Examinator

En examinator är även den som fastställer ett betyg i Ladok. Det är även till examinator man vänder sig för att få sitt betyg omprövat.

Studierektor

En studierektor ansvarar för det mesta som rör ett visst ämne, till exempel krigsvetenskap, försvarssystem eller ledarskap och ledning.
Till studierektorn kan du vända dig om du har synpunkter på betygssättning, bemötande från lärare eller utbildningskvalitet.

Tips till dig som ska gå HOP

  • Engagera dig i din studiegrupp.
  • Skaffa en fyskompis.
  • Fundera tidigt på uppsatsämne.
  • Se upp för cykelstölder.

Och kom ihåg att HOP inte är en befattningsutbildning utan en utbildning i kreativt och kritiskt tänkande.

Här har vi samlat flera tips från tidigare HOP:are om hur du bäst tar dig an dina studier på Högre officersprogrammet.

Dela: