Sök

Sök

Antagen till Högre officersprogrammet HOP 22-24

Här kommer vi att lägga all information ni behöver inför kursstart hösten 2022.

Studentportalen innehåller generell information om att studera vid FHS och vänder sig till alla studenter, civila och militära, vid FHS. Den här sidan innehåller information som specifikt gäller HOP, följ den regelbundet, för uppdaterad information till dig som ska börja HOP.

Allmänt

HOP ska ge officerskåren möjlighet till kompetensutveckling i ett sammanhållet program på avancerad nivå, som leder till antingen magisterexamen (HOP 1 år) eller masterexamen (HOP 2 år). Detta sker i linje med Försvarsmaktens strategi för framtidens officersutbildning. För att göra programmet flexibelt och robust så är utbildningen under år 1 helt integrerad oavsett om du är planerad att läsa mot master eller magister.

Förkunskaper

Det finns en ingång till programmet genom att Försvarsmakten i egenskap av uppdragsgivare bestämmer och antar deltagare, något som även gäller internationella deltagare. Enligt den dialog som skett mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten så bör du i termer av förkunskaper i stort behärska ledarskap, funktioner och taktik för egen försvarsgren på grundnivå, samt ha förvärvat vetenskapliga teori- och metodkunskaper och påvisat dessa i ett självständigt (examens)arbete på grundnivå (15hp). Det ger dig förutsättningar för att på bästa sätt kunna tillgodogöra dig utbildningen på HOP och avancerad akademisk nivå.

Programmet i stort

I generella termer är syftet med HOP att vidareutbilda yrkesverksamma officerare (OF2-3) mot chefskap och militärt arbete på högre ledningsnivå (OF3-4). Det innefattar bl.a. att tillägna sig sådana kunskaper som krävs för att på vetenskaplig grund kunna granska, bedöma och analysera gemensamma operationer i bred bemärkelse och i olika sammanhang. Du ska tillägna dig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ger dig förmåga att självständigt kunna lösa komplexa militära problem och följa den relaterade forskningsfronten. Du förväntas att ta mycket stort ansvar för ditt eget lärande. Se utbildningsplan HOP (magister/master) nedan.

Utkast på stomschema kommer att delges på informationsdagen.

Anna Lindh-biblioteket är ett högskolebibliotek och specialbibliotek med inriktning mot försvar, utrikes- och säkerhetspolitik. Du har tillgång till biblioteket på Drottning Kristinas väg. Där finns studieplatser, grupparbetsplatser och en tyst zon.

Resurser och stöd på biblioteket

Biblioteket stödjer dig i akademisk informationssökning och användning av referens­hanteringsprogram inför arbete med inlämningsuppgifter eller uppsatsskrivande. Det finns möjlighet att ställa frågor via exempelvis chatt eller boka handledning. Till dig med funktions­nedsättning erbjuder biblioteket också läsprogram, talböcker och annan anpassad media.

Du når alltid bibliotekets elektroniska resurser på distans via bibliotekets webbplats och bibliotekets sökverktyg Primo. Du loggar in med ditt FHS-konto.

Digitala verktyg

Biblioteket ansvarar för Försvarshögskolans digitala verktyg, till exempel lärplattformen Canvas och e-mötesverktyget Zoom.

Lärplattformen Canvas fungerar som ett digitalt klassrum och det är där du exempelvis hittar kursinformation, lämnar in uppgifter och kommunicerar med studiekamrater och lärare. Inspera är ett system som används för digital tentamen. Zoom används vid genomförande av seminarier eller föreläsningar i realtid. Om du har frågor om de digitala verktygen, kontakta lms@fhs.se.

Läromedelscentral för Högre officersprogrammet

Du som läser Högre officersprogrammet lånar din kurslitteratur i läromedelscentralen (LMC) på Försvarshögskolan.

På Försvarshögskolan har du tillgång till flera IT-resurser för att underlätta dina studier. Om du har frågor kan du få hjälp av vår Helpdesk, antingen på plats eller via mejl eller telefon.

Försvarshögskolan är ett skyddsobjekt. Därför finns skyddsvakter i våra lokaler och alla studenter har ett personligt passerkort.

På Försvarshögskolan finns flera olika former av stöd som kan hjälpa dig med studierna och att må bra under din studietid. Du som går Högre officersprogrammet omfattas inte av studenthälsovården, utan du vänder dig till din företagshälsovård vid behov.

Det finns flera sätt att engagera dig i dina studier och livet på Försvarshögskolan — du kan till exempel bli medlem i Försvarshögskolans studentkår.

Programledning

Programledningen har ett övergripande och sammanhållande ansvar för Högre officersprogrammet vid Försvarshögskolan. plhop@fhs.se.

Examinator

En examinator är även den som fastställer ett betyg i Ladok. Det är även till examinator man vänder sig för att få sitt betyg omprövat.

Studierektor

En studierektor ansvarar för det mesta som rör ett visst ämne, till exempel krigsvetenskap, försvarssystem eller ledarskap och ledning.
Till studierektorn kan du vända dig om du har synpunkter på betygssättning, bemötande från lärare eller utbildningskvalitet.

Tipsen till dig som just börjat HOP

  • Engagera dig i din studiegrupp.
  • Skaffa en fyskompis.
  • Fundera tidigt på uppsatsämne.
  • Se upp för cykelstölder.

Och kom ihåg att HOP inte är en befattningsutbildning utan en utbildning i kreativt och kritiskt tänkande.

Dela: