Sök

Sök

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildning.

Vill du kompetensutveckla dig eller dina medarbetare? Då ska du titta närmare på våra uppdragsutbildningar.

Bli bättre förberedd på att kunna hantera många av de svåraste kriserna som kan drabba ett samhälle. Våra kurser behandlar det svenska krisberedskapssystemet, totalförsvar, hotbilder, juridiska aspekter, informationspåverkan, cybersäkerhet och säkerhetsskydd för att nämna några exempel.

Du kanske är chef, beslutsfattare eller handläggare med ansvar inom krisberedskap och/eller totalförsvar inom offentlig, privat eller ideell sektor. Kanske har du en roll inom Sveriges totalförsvar. Eller är officer och vill vidareutbilda dig? Kanske vill du investera i ledarskapsutbildning för en grupp chefer i din organisation? Eller behöver fräscha upp dina språkkunskaper? Våra uppdragsutbildningar finns inom områdena krisberedskap, ledarskap, informationssäkerhet, totalförsvarsjuridik, militära uppdragsutbildningar och språk.

Kurserna vänder sig till chefer och medarbetare som i sitt arbete behöver vara väl insatta i samhällets krisberedskap, totalförsvar och civil-militär samverkan samt för dessa områden relevant säkerhetspolitik.

De internationella kurserna vänder sig till parlamentariker, diplomater, akademiker, tjänstemän och militär personal med ett professionellt intresse i samhällets krisberedskap.

Vi arbetar nära uppdragsgivarna för att leverera användbar kunskap till chefer och medarbetare i säkerhetssektorn. Vi är långsiktiga vilket ger kontinuitet för er personalförsörjning och möjlighet att uppdatera kunskaper vid behov.

Våra lärare är både forskare och praktiker, militärer och civila. För dig som går en utbildning hos oss blir detta synligt både i kursupplägg och i deltagarlistan. När du går en kurs hos oss får du:

  • Presentationer av aktuella händelser
  • Ta del av reflektioner från ansvariga för hantering av dessa händelser
  • Ta del av relevant forskning
  • Utöka ditt professionella nätverk

Kurserna genomförs på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och inom ramen för Natos program Partnerskap för fred (PfP). Vi genomför också utbildningstillfällen anpassade efter din organisations behov. Förutom hela kurser kan det handla om föreläsningar eller workshops.

Arbetsgivare (juridisk person) inom såväl offentlig som privat sektor köper kursplatserna. Det betyder att du som privatperson i de flesta fall inte inte kan anmäla dig.

De flesta kurser kräver att du som deltagare är registerkontrollerad och säkerhetsprövad i lägst säkerhetsklass 3.

I Försvarshögskolans strategi 2020 uttrycks en strävan efter pedagogisk excellens och innovation med en infrastruktur som skapar goda fysiska och virtuella lärmiljöer. För att underlätta och skapa förutsättningar att följa strategin behöver grundantaganden om lärande, utbildning och övning synliggöras och det är ett av syftena med den pedagogiska inriktningen för CTSS.

Mer om vår pedagogiska inriktning

Våra utbildningsområden

Vi utbildar inom områden som vi kan och är bra på, som totalförsvar, säkerhet, krisberedskap och ledarskap. Nedan hittar du våra utbildningsområden

Krisberedskap

Våra utbildningar i krisberedskap och totalförsvar är avsedda för dig som i ditt yrke kan behöva hantera en samhällskris och förbereder dig inför allvarliga händelser.

Ledarskap

Våra ledarskapsutbildningar har en bred målgrupp och eftersträvar ledarskap som inspirerar, och riktar sig till alla chefer som vill nå sin fulla potential.

Säkerhetsskydd och informationssäkerhet

Vi erbjuder utbildningar inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet från grundläggande till avancerad nivå.

Totalförsvarsjuridik

Våra utbildningar tar dig från grundläggande juridik och begrepp kopplat till totalförsvar, till en avancerad nivå där du tillämpar totalförsvarsjuridiken med stor förtrogenhet.

Kontakt

Kontakt

Abigail Choate

Strategisk rådgivare, Centrumchef

Abigail.Choate@fhs.se +46 8-55342806

Alla utbildningar

Utbildningar

Visa fler
Dela: