Sök

Om krisen kommer måste du kunna agera beslutsamt

Våra utbildningar i krisberedskap förbereder dig inför allvarliga händelser som skulle kunna drabba vårt samhälle. De är avsedda för dig som i ditt yrke kan behöva hantera en samhällskris. Utbildningarna riktar sig till både chefer och tjänstemän, inom såväl offentlig som privat sektor.

Vad händer om Sverige drabbas av krig, naturkatastrofer eller terrordåd? I sådana situationer behöver vi konkreta handlingsplaner och beslutsamma människor.

Handlingsplan vid kris

Handlingsplanen först: Vad ska du prioritera vid en uppkommen samhällsstörning? Vilken förmåga ska den bemötas med? Hur ska du leda arbetet på en strategisk nivå? Det är bara några av de frågor som måste besvaras långt innan den kritiska situationen har uppkommit.

Övning i krishantering

Den andra beståndsdelen är beslutsamhet. Den får du dels med kunskapen om hur du ska agera vid uppkomna kriser, dels genom att öva dig. Därför använder vi oss gärna av praktiska övningar i våra utbildningar. Ibland skapar vi dem själva, ibland utvecklas de av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Några är baserade på spelpedagogik. Det innebär att du får öva dig i krishantering tillsammans med andra deltagare i ett scenario som skulle kunna vara verkligt. Du kan exempelvis få uppgiften att agera inom ramen för en ledningsgrupp under en pågående kris. Även om scenariot är fiktivt blir dina uppgifter verklighetsnära och av den typ du vanligtvis skulle kunna ha i ditt arbete. På det viset får du uppleva hur krishanteringsarbete går till i verkligheten.

Målgrupp

Våra deltagare tillhör en bred målgrupp och kommer från både den offentliga och privata sektorn. Den gemensamma nämnaren är att deras yrke på något sätt berörs av säkerhets- och beredskapsfrågor i samhället. De kan vara högre chefer eller tjänstemän på myndigheter och kommuner, politiker på alla nivåer, eller chefer på privata företag som utgör en del av vår kritiska infrastruktur. Exempel är våra nätoperatörer, livsmedelsproducenter och transportföretag.

Oavsett varifrån du kommer har vi ett gemensamt mål: att kunna stå förberedda om krisen kommer. Då minskar din organisations sårbarhet, och i förlängningen blir vårt samhälle tryggare.

Utbildningar

Dela: